�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�? Ruttmann, Robert (3)
�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�? �?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�? Bourgeois, Henry, interviewed by Robert Ruttmann, July 11, 2000
�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�? �?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�? Handy, James, interviewed by Robert Ruttman, July 17, 2000
�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�? �?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�? Rolde, Neile, interviewed by Robert Ruttmann, July 6, 2000